بزرگترین افتخار صندوق ، اعطای امتیاز خرید برخی خودروهای بی کیفیت داخلی به فرهنگیان

یکی از بزرگترین افتخارات حال حاضر در صندوق ذخیره فرهنگیان اعطای امتیاز خرید برخی خودروهای بیکیفیت داخلی به فرهنگیان به صورت لیزینگ با وام ۱۵% بر اساس میزان سپرده است.
امتیازی که درحال حاضر بسیاری از خودروسازان مطرح بدون هیچ منتی در اختیار تمام اقشار جامعه قرار داده اند.
بدون شک ارتقاء جایگاه فرهنگیان نباید از مسیر کیسه دلالان بازار آشفته خودرو بگذرد و نیل به این هدف مهم یکی از برنامه های حمید رابعی در مدیریت جدید صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد بود.

حمید رابعی ، رای ما در نخستین انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان کشور خواهد بود.
کد انتخاباتی : ۱۶۰۰۰۵۸
وبسایت : rabei.ir
کانال : @hamidrabei

قابل امتنان است در صورتیکه با برنامه های حمید رابعی موافق هستید جهت انتشار آن در گروهها و کانالهای فرهنگیان مساعدت فرمایید