اعراب گذاری قرآن بدون دخالت و نظر ائمه اطهار صورت گرفته است

در بررسی تاریخچه کتابت قرآن و مستندات موجود از تاریخ اعراب گذاری و نشانه گذاری این کتاب مقدس هیچ ردی از دخالت ائمه اطهار و رسول گرامی اسلام نمیتوان یافت و همین موضوع در کنار رسم الخط موجود از ائمه اطهار در قرآنهای منتسب به ایشان ، میتواند یکی از مبانی انتشار قرآن مقطعه قرار گیرد.

چراکه در قرآن مقطعه به دلیل قرائت نام حروف نیازی به اعراب گذاری و نشانه های مرسوم وجود ندارد .

مسلما هرتغییری که در کتابت و رسم الخط قرآن طی سالهای گذشته از سوی افراد مختلف صورت گرفته به دلیل برداشت شخصی و با اعمال نیت افراد غیر معصوم بوده و در این مسیر چه بسا ماهیت و هویت این کتاب آسمانی دچار تغییرات فراوان شده باشد

انتشار قرآن مقطعه میتواند تلنگری بر جامعه اندیشمند مسلمان برای بازگشت به چشمه زلال وحی قرار گرفته و تمام تغییرات از جمله اعراب و نشانه ها را پس از نزول قرآن ، از این کتاب آسمانی حذف نماید