لزوم تجدید نظر در رسم الخط قرآن کریم

رسم الخط موجود در قرآنهای منتسب به ائمه اطهار که مفسرین واقعی کلام الهی هستند حاوی نکته مهمی است که به نظر در غبار تاریخ مغفول مانده است
به عنوان مثال در تصویر بالا که بخشی از قرآن منتسب به حضرت علی علیه السلام است کلمه الرحمن در آیه بسم الله الرحمن الرحیم به دو قسمت “الر”و “حمن” تقسیم شده و در دو سطر نگارش شده است

از این نمونه ها در قرآنهای منسوب به ائمه اطهار بیشمار مثال وجود دارد که ابعاد پنهان در نگارش قرآن و رموز این کتاب الهی را بیشتر نمایان میکند.

هنوز چند سالی از صنعت چاپ نگذشته و در همین مدت محدود به طرز عجیبی رسم الخط عثمان طه به عنوان رسم الخط بی رغیب در نگارش قرآن کریم تبدیل شده است.

رسم الخطی که برای نگارش قرآن قفسی به نام شروع و پایان صفحه ساخته و کلمات و حروف این کتاب الهی را در این قفس حبس نموده است.

آیا زمان آن نرسیده تا کلمات و حروف این کتاب مقدس از این زندان تاریک جهل آزاد شوند