دانلود رایگان طرح جامع طرقبه

مطالعات پایه طرح جامع طرقبه که توسط شرکت مهندسین مشاور فرنهاد تهیه شده، در ۱۹۵ صفحه به صورت PDF از لینک داده شده قابل دانلود هستش.

شهر طرقبه با مساحت حدود ۱۵۳۰ هکتار در شهرستان طرقبه وشاندیز و استان خراسان رضوي در عرض جغرافیایی ۳۶/۱۹ شمالی و طول شرقی ۵۹/۲۳ واقع شد است.

شهر طرقبه، یکی از چهار شهر ولایت تاریخی توس بوده که با باغات و روستاهاي سرسبز خود (شاندیز، ابرده، نغندر، جاغرق، زشک، مایان، ازغد، کنگ و…) به عنوان منطقه ییلاقی این ولایت محسوب میشده است. با پیدایش شهر مشهد و تبدیل آن به کلانشهر امروزي و علی رغم تمام تحولات اقتصادي و اجتماعی، شهر طرقبه همچنان نقش تاریخی خود را به عنوان تفرجگاه مردم مشهد و زائران و مسافران آن کمابیش حفظ کرده است.

در سفرنامه هاي بعد از ظهور اسلام و کتب تاریخی هر جا از آبادي هاي بینالود سخن به میان آمده است قبل از هواي مطبوع و پوشش زیباي طبیعت از انسانهاي بزرگوار آن به عظمت یاد کردهاند. از جمله شیخ ابی سعید ابی الخیر و امام محمد غزالی از کسانی هستند که به توصیف مردم این دیار به خصوص عارفان ترغبذي پرداخته اند.

در تقسیمات کشوري، طرقبه تا قبل از سال ۱۳۳۱ به عنوان روستا محسوب میشده و در این سال بر اساس مصوبه وزارت کشور به شهر تبدیل شده و شهرداري آن تاسیس می گردد. براساس آخرین تغییرات در مرزهاي تقسیمات سیاسی در سال ۱۳۸۵ این شهر به همراه شهر شاندیز به عنوان شهرستان طرقبه-شاندیز از شهرستان مشهد انتزاع شده و در قالب دو بخش (طرقبه و شاندیز) و چهار دهستان (طرقبه، جاغرق- شاندیز، ابرده) تعیین گردید.

در سالهاي اخیر شدت رویکرد سودجویانه به محدودههاي ذيارزش طبیعی که ثروت پایه طرقبه در عرصه گردشگري محسوب میشوند و نبود دستافزار و برنامهاي براي دست اندرکاران و شهروندان در جهت توسعه بهینه شهر طرقبه، تهیه و تدوین طرحی جامع و راهبردي که داراي نگاه همه جانبه به مسائل شهر و مجهز به ابزار کنترل و هدایت توسعه باشد را ضرورت می بخشد. مداخله طرح حاضر در گام اول، بر اساس تعاریف، در محدوده قانونی مصوب و ملاك عمل این شهر -محدوده طرح هادي مصوب- صورت می گیرد و در برخورد با شهر طرقبه اولین موضوع واجد ارزش، ترکیب جذاب محیط طبیعی با بافت شهري است که ضرورت حفاظت از آن را به عنوان یکی از اهداف کلان طرح جامع این شهر براي حفاظت از هویت آن روشن می سازد.

فهرست مطالب مطالعات پایه طرح جامع طرقبه :
فرآیند مطالعات طرح توسعه و عمران شهر طرقبه
استنتاج،ارزیابی و تدقیق اهداف،مقررات جاري،برنامه ها و طرحهاي بالادست
تعیین محدوده مطالعاتی طرح
روند تحولات توسعه و عمران در محدوده مطالعاتی طرح
نقش شهر طرقبه در الگوي توسعه و عمران بر پایه اکوتوریسم
ویژگیهاي محیط و بستر جغرافیایی محدوده مطالعاتی طرح
تشکیلات و نهادهاي موثر در توسعه و عمران محدوده مطالعاتی طرح
ترسیم چشمانداز توسعه شهر طرقبه
تاریخچه و چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
خصوصیات محیط طبیعی
انسان و فعالیت
محیط انسان ساخت
شبکه حمل ونقل
موقعیت، مراکز و شبکه هاي تاسیسات شهري(آب،گاز،فاضلاب…)
بررسی ساختار و خصوصیات عمده مسائل زمین
بررسی ساختار وخصوصیات عمده ونحوه سکونت درمحدوده شهري
ساختارفضایی
ساختار بصري – ادراکی
ساختار گردشگري
جمعبندي مطالعات پایه (SWOT) براساس تحلیل آثار متقابل انسان، فعالیت و محیط به منظور تشخیصساختار عمومی شهر
تدقیق و تعیین محدوده شهر با توجه به معیارهاي هم پیوندي مراکز سکونتی و فعالیتی

طرح راهبردی توسعه و عمران شهر طرقبه یا همون طرح جامع طرقبه رو در دو جلد مطالعات پایه و برنامه توسعه از لینک های داده شده به صورت PDF می تونید دانلود کنید. این طرح توسط مهندسان مشاور فرنهاد تهیه شده که ویرایش نهایی آن مربوط به آبان ۱۳۸۸ می باشد که در اینجا برای دانلود قرار داده شده است.

فهرست مطالب مرحله اول: مطالعات پایه

فصل اول : بررسی زمینه و پیشینه
مقدمه
فرآیند مطالعات طرح توسعه و عمران شهر طرقبه
استنتاج،ارزیابی و تدقیق اهداف،مقررات جاري،برنامه ها و طرح هاي بالادست
تعیین محدوده مطالعاتی طرح
روند تحولات توسعه و عمران در محدوده مطالعاتی طرح
نقش شهر طرقبه در الگوي توسعه و عمران بر پایه اکوتوریسم
ویژگی هاي محیط و بستر جغرافیایی محدوده مطالعاتی طرح
تشکیلات و نهادهاي موثر در توسعه و عمران محدوده مطالعاتی طرح
ترسیم چشم انداز توسعه شهر طرقبه

فصل دوم: بررسی ویژگی ها و خصوصیات عمده وضع موجود و پیش بینی آینده
تاریخچه و چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
انسان و فعالیت
محیط انسان ساخت
شبکه حمل ونقل
موقعیت، مراکز و شبکه هاي تاسیسات شهري (آب،گاز،فاضلاب…)
بررسی ساختار و خصوصیات عمده مسائل زمین
بررسی ساختار وخصوصیات عمده ونحوه سکونت درمحدوده شهري
ساختارفضایی
ساختار بصري – ادراکی
ساختار گردشگري

فصل سوم :جمع بندي نتایج مطالعات پایه و تحلیل نهایی
مقدمه
تدقیق و تعیین محدوده شهر با توجه به معیارهاي هم پیوندي مراکز سکونتی و فعالیتی

فهرست مطالب مرحله دوم: برنامه توسعه

فصل اول: معرفی اهداف و راهبردهاي توسعه وعمران شهر طرقبه
تنظیم اهداف کلان برنامه ریزي و طراحی در محدوده تدقیق شده شهر
تدوین راهبردها و سیاست هاي توسعه و عمران در رابطه با اهداف کلان
تدقیق چشم انداز (۱۳۸۵-۱۳۹۵)

فصل دوم: ارزیابی و اولویت بندي راهبردها و سیاست هاي پیشنهادي
ارزیابی و اولویت بندي راهبردها
پیشنهاد راه کارهاي اجرایی

فصل سوم: تدوین طرح ساختاري- راهبردي
تعیین حوزه هاي برنامه اي
جمعیت پذیري
بررسی کاربري زمین
ساختار شبکه ارتباطی
بررسی تراکم (جمعیتی و ساختمانی) موجود و پیشنهادي
بررسی کاربري زمین
ساختار شبکه ارتباطی
بررسی تراکم (جمعیتی و ساختمانی) موجود و پیشنهادي
تعیین عرصه ها و چرخه هاي گردشگري شهري
ارایه الگو وطرح کلی سلسله مراتب توزیع تسهیلات و خدمات رفاهی شهري
ارائه راهکارهاي توسعه

فصل چهارم: معرفی و تعیین محدوده تقریبی طرح هاي تفصیلی موضعی
معرفی و تعیین محدوده تقریبی طرح هاي تفصیلی موضعی (بافت هاي فرسوده)
بررسی شاخص هاي اقتصادي و اجتماعی سنجش بافت فرسوده شهر طرقبه
بررسی شاخص هاي کالبدي سنجش بافت فرسوده شهر طرقبه
بررسی شاخص هاي عملکردي سنجش بافت فرسوده شهر طرقبه
سنجش فضایی محدوده مورد مطالعه

فصل پنجم: معرفی طرح هاي تفصیلی شهرطرقبه
معرفی طرح هاي تفصیلی پایه، موضعی، موضوعی و اولویت بندي طرح ها
معرفی و اولویت بندي طرح هاي تفصیلی موضوعی و موضعی پیشنهادي

فصل ششم: معیارها و مقررات طرح
معیارها و مقررات عمومی نحوه استفاده از زمین و فضا
معیارها و مقررات عمومی ساخت و ساز
معیارها و مقررات عمومی طراحی شهري
معرفی کاربري هاي مجاز در پهنه ها
ضوابط و مقررات حوزه ها
معیارها و مقررات عمومی مربوط به محدوده ها، توسعه شهري و محوطه هاي پروژه ها

فصل هفتم: نظارت و بازنگري
معرفی ابزارها و روش هاي نظارت بر اجراي طرح
نحوه پیگیري وارزیابی نتایج اجراي طرح با همکاري مدیریت شهري و مشاورطرح
نحوة بازنگري و اصلاح در پیشنهادهاي طرح

فصل هشتم: معیارها و مقررات طرح درحریم شهر
ضوابط و مقررات کارکردهاي حریم

طرح-جامع-طرقبه

حتما ببینید

صلواتی برای حضرت زهرا (س) که زندگی شما را زیر و رو می‌کند

ابداً کاری ندارد، برای خدای بی‌نهایت هیچ کاری ندارد که بخواهد به ارزش کاری ضریب …

رژیم صهیونیستی قبرس را هم می‌خواهد اشغال کند؟

رسانه‌های ترکیه خبر داده‌اند که اشغال‌گران صهیونیست در قبرس هم مشغول خرید زمین و مالکیت …

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi