افزایش  ۵ برابری مالیات دریافتی از فرهنگیان طی یک سال گذشته

افزایش ۵ برابری مالیات دریافتی از فرهنگیان طی یک سال گذشته

وزیران آموزش و پرورش همیشه از هر فرصتی برای اعلام افزایش های حقوق فرهنگیان که پس از پیگیریهای انجمنهای صنفی صورت گرفته ، استفاده نموده و آن را با آب و تاب رسانه ای کرده اند . افزایشهایی که در سایر وزارتخانه ها به مراتب بیشتر در حال انجام است ولی هیچکدام رسانه ای نمیشوند
اخیرا وزیر آموزش و پرورش افزایش ۶۵ درصدی حقوق فرهنگیان را در صحن علنی مجلس فریاد زد اما جدای از این که این موضوع چقدر صحت دارد خوب است به جنبه دیگر این موضوع هم پرداخته شود که این میزان افزایش بیشتر به نفع دولت تمام شده یا فرهنگیان
خوب است اصحاب رسانه به بعد دیگر احکام فرهنگیان هم بپردازند و آن افزایش بیش از ۵۵۰ درصد مالیات دریافتی دولت از حقوق ماهیانه این قشر خدوم در کمتر از یکسال گذشته است که در فیشهای ضمیمه کاملا مشخص است
همچنین افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی دریافتی توسط صندوق بازنشستگی و افزایش حدود ۳۰۰ درصدی دریافتی توسط بیمه خدمات درمانی که مطمئنا در فیش حقوقی هیچکدام از کارمندان دولت به این میزان رشد نداشته است

فیش حقوقی شهریور ۹۸ مالیات دریافتی ۱۱۵۹۶۴۲ ریال
فیش حقوقی خرداد ۹۹ مالیات دریافتی ۶۴۰۶۰۳۸ ریال

افزایش ۵ برابری مالیات دریافتی از فرهنگیان طی یک سال گذشته

وزیران آموزش و پرورش همیشه از هر فرصتی برای اعلام افزایش های حقوق فرهنگیان که پس از پیگیریهای انجمنهای صنفی صورت گرفته ، استفاده نموده و آن را با آب و تاب رسانه ای کرده اند . افزایشهایی که در سایر وزارتخانه ها به مراتب بیشتر در حال انجام است ولی هیچکدام رسانه ای نمیشونداخیرا …