تاییدیه شورای نگهبان رسید ، تاییدیه ملت بماند برای دوم اسفند

تاییدیه شورای نگهبان رسید ، تاییدیه ملت بماند برای دوم اسفند

تاییدیه شورای نگهبان رسید ، تاییدیه ملت بماند برای دوم اسفند