کاربرد نظریه “نسبیت”

انشتین نظریه نسبت خود را در حالی ارائه داد که هنوز دانشمندان در چگونگی استفاده از آن در علوم مختلف دچار نوعی سرگشتگی شده اند

تبدیل ماده و انرژی به یکدیگر در سرعت نور اساس این نظریه را تشکیل داده است

طبق این نظریه اگر جسمی به سرعت نور برسد میتواند در زمان حرکت کند

در نظریه “دیوار زمان” هر چند آینده ای وجود ندارد و گذشته ای نیز قابل دسترسی نیست ولی انرژی تولید شده از اعمال خیر و شر با توجه به ماهیت خود در زمان به سمت آینده وگذشته حرکت کرده و آنرا تحت تاثیر قرار میدهند

این چرخه حرکت انرژی در نهایت باعث ایجاد فضا در ابعاد مختلف خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi