نحوه محاسبه میزان جریمه تخلفات ساختمانی

در شاخه : کمیسیون ماده ۱۰۰در دیوان عدالت اداری – نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری


مساحت تخلف -ضریب- ارزش معاملاتی

الف- مساحت تخلف با توجه به مندرجات پروانه و بنای احداثی توسط مامورین بازدید شهرداری مساحی برداشت و به کمیسیون گزارش می شود.

ب-ضریب میزان جریمه های تخلفات ساختمانی بر اساس ضرایب تعیینی به شرح ذیل است.نحوه محاسبه جریمه ساختمانی+فرمول محاسبه جریمه شهرداری+وکیل امور ماده ۱۰۰

۱_ حداقل یک دوم و حداکثر ۳ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه در اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی

۲_ حداقل ۲ برابر و حداکثر ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ی ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری

۳_ حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن

۴_ به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد.

نکته شایان توجه این که باید میان اضافه بنا در حالتی که ساختمان دارای پروانه ساخته است و حالتی که فاقد پروانه می‌باشد در میزان جرایم تفاوت قائل شد. الف) اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی اعم از اینکه در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا جریمه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ از یک دوم ارزش معاملاتی تا حداکثر سه برابر به آن تعلق می گیرد لذا باید توجه داشت که ملاک پروانه ساختمانی است.

ب) کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون می‌تواند به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ را به پرداخت جریمه محکوم نماید این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان‌های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان خواهد بود. برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای ابطال رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت

نحوه محاسبه جریمه ساختمانی – فرمول محاسبه جریمه شهرداری – وکیل امور ماده ۱۰۰
نحوه محاسبه جریمه ماده ۱۰۰,مساحت تخلف با توجه به مندرجات پروانه و بنای احداثی توسط مامورین بازدید شهرداری مساحی برداشت و به کمیسیون گزارش می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi