ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

غول بی سرنشین آمریکایی ساقط شد

غول بی سرنشین آمریکایی ساقط شد

اررزش این پهپاد بیش از ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان و نماد تیزبینی و ابهت آمریکا بود