بررسی دلایل عدم استفاده حکومتهای صدر اسلام از پول ملی

بررسی دلایل عدم استفاده حکومتهای صدر اسلام از پول ملی

به زودی از طریق این صفحه به تحلیل وضعیت اقتصادی حکومتهای ایجاد شده توسط پیامبر اکرم ، امام علی و امام حسن علیهم السلام در صدر اسلام خواهم پرداخت و دلایل استفاده حکومت اسلامی از ارزهای خارجی و متداول در اقتصاد به جای ایجاد پول ملی و به اصطلاح امروز اسلامی را مورد بررسی قرار خواهم داد

همچنین ارتباط و همخوانی ارزهای دیجیتال با مبانی فقه اسلامی را تبیین خواهم کرد

منتظر باشید

با تشکر

حمید رابعی کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی و برنامه ریزی شهری

جوابی بنویسید

بررسی دلایل عدم استفاده حکومتهای صدر اسلام از پول ملی

به زودی از طریق این صفحه به تحلیل وضعیت اقتصادی حکومتهای ایجاد شده توسط پیامبر اکرم ، امام علی و امام حسن علیهم السلام در صدر اسلام خواهم پرداخت و دلایل استفاده حکومت اسلامی از ارزهای خارجی و متداول در اقتصاد به جای ایجاد پول ملی و به اصطلاح امروز اسلامی را مورد بررسی قرار …